Placsell® Sanitario Techos (PST).

Esquemes, planxes i perfileria.

PLAQUES ALVELOADES PVC (25 cm d'ample ùtil)

7TL300 - Llames 300 cm
7TL360 - Llames 360 cm

Perfileria en tires de 3 m


PERFILERIA PER SOSTRE FIX A FORJAT

Al sotre ras o a les bigues

7TJF - Remat perimetral J (Ample 20 mm)


PERFILERIA PER A SOSTRES SUSPÈS

7TJS - Remat perimetral J (Ample 20 mm)


7TRS - Rastrell primari   7TP - Pinça niló

 


També es pot acabar el perímetre amb els perfils de cant rodó sanitari que s'exposen a 'esquemes de perfileria sanitària'.

7TH - Perfil prolongació H (Ample 40 mm)


Per a tots dos sistemes