Perfil U de PVC per l'ancoratge a sòl de panells frigorífics i d'envans

Consisteix en un perfil amb cantell rodó sanitari que unit amb ell mateix mitjançant un altre d'unió, es converteix en una O polivalent que es pot utilitzar per ancoratge a terra de panells des de 50 a 80 mm de gruix.

Avantatges destacables són les següents:

  • En ser de PVC s'evita s'estableixi un pont tèrmic i amb això la pèrdua de fred a les cambres frigorífiques.
  • No es necessita emmagatzemar ni transportar perfils per als diferents gruixos, ja que amb un sol perfil i el d'unió podem disposar de tots els gruixos.
  • S'estalvia el col·locar el cant rodó sanitari a banda i banda, en portar aquest ja incorporat.